State University Of Nizhni Novgorod Named After N.I. Lobachevsky (UNN)

State University of Nizhni Novgorod Named After N.I. Lobachevsky (UNN)
Nizhny Novgorod

1 alumnus

State University Of Nizhni Novgorod Named After N.I. Lobachevsky (UNN), Nizhny Novgorod : 1985 : 1 alumnus

State University of Nizhni Novgorod Named After N.I. Lobachevsky (UNN)

Boris Brevnov
Former Vice President at AES