Raikou Yekpe

Raikou Yekpe

Senior Consultant, Raikou & Associates